Huddinge och Trafikverket tecknar avtal om naturvård och biotopskydd

Gömmarens naturreservat i Huddinge. Foto: Mattias Malm

Kompensation för intrång i naturreservat och påverkan på biotopskydd, en viktig del i det genomförandeavtal som har tecknats mellan Trafikverket och Huddinge gällande Tvärförbindelse Södertörn.

Kompensationsavtalet reglerar åtgärder för tillfälligt och permanent intrång i naturreservat med anledning av de instatser som görs på grund av tvärförbindelsen. Det innebär att kommunen utför kompensationsåtgärder som finansieras av Trafikverket. I åtgärdspaketet ingår bland annat återskapande av en våtmark i Gladö/Ebbadal och en restaurering av naturbetesmarker och vattendrag i Stensättradalen. Åtgärderna ska vara utförda innan tvärförbindelsen öppnas för trafik.

–  Avtalet om kompensation för naturvård är ännu ett utropstecken i vårt arbete för att bevara Huddinges naturreservat och biotopskydd. Samtidigt bidrar vi till att Huddingeborna får en rimligare trafiksituation och möjligheten att bygga ut kollektivtrafiken, säger Christian Ottosson (C), ordförande i klimat- och stadsmiljönämnden.

Tvärförbindelsen berör flera kommunala naturreservat och innebär att mark som är belägen inom naturreservaten tas i anspråk. Normalt sett är anläggning av väg eller en väsentlig ändring av väg förbjudna enligt ett naturreservats syfte och föreskrifter. Tvärförbindelsen omfattas dock av undantag från föreskrifterna i de aktuella naturreservaten som berörs.

Orlångens naturreservat utvidgas

De naturreservat som berörs av både permanent och tillfälligt intrång är Orlångens, Lissmadalens och Paradisets naturreservat. De som berörs av permanent intrång är Flemingsbergsskogens och Björksättrahalvöns naturreservat. 
Klimat- och stadsmiljönämnden har fått i uppdrag att ta fram underlag för upphävande av delar av berörda naturreservat samt att utvidga Orlångens naturreservat. Den totala skyddade ytan natur i kommunen kommer öka marginellt. 
Kompensationsåtgärderna kan påbörjas under förutsättningen att avtalet har undertecknats av Trafikverket och kommunen samt att vägplanen vunnit laga kraft.

Ökad ambitionsnivå gällande klimatutsläpp

Kommunfullmäktige har godkänt Huddinges nya miljöprogram för 2022˗2025. Där finns tillskärpta mål kring bland annat klimatutsläpp, vatten, natur, gifter i miljön och hållbart byggande.

– Jag är stolt över den ökade ambitionsnivån för klimatutsläppen, som bland annat innebär en tiodubbling av solenergin till 2025. Det helt nya utsläppsmålet för byggandet är viktigt i en tillväxtkommun som Huddinge. En lång förankringsprocess har också ökat stödet för programmet i kommunkoncernen, säger Christian Ottosson. 
Miljöprogrammet ska bidra till att uppfylla de globala miljömålen i Agenda 2030 och de nationella miljömålen.

Total
0
Shares