Nya mål för 2050: Ett Huddinge med minskad klimatpåverkan

Ett levande och växande Huddinge i samspel med naturen är i fokus för Huddinges utveckling när det gäller samhällsbyggandet till 2050.

Ett levande och växande Huddinge i samspel med naturen är i fokus för Huddinges utveckling när det gäller samhällsbyggandet till 2050. Den 14 december tar kommunfullmäktige beslut om ny inriktning för översiktsplanen.

Den omarbetade översiktsplanen för Huddinge kommun ska förhålla sig till Agenda 2030 och förklara översiktsplanens roll när det gäller att uppfylla de globala hållbarhetsmålen och en hållbar samhällsutveckling.

Ambitionen är att göra översiktsplanen mer tillgänglig och lättare att förstå. Nyheter jämfört med den tidigare målbilden är att förslaget innehåller ett övergripande mål som behandlar klimatpåverkan och att klimatanpassning tydliggjorts.

Med sikte på 2050

– Den nuvarande översiktsplanen sträcker sig fram till år 2030, vilket ju faktiskt ligger väldigt nära i tiden. För att få vår översiktsplan att ligga mer i linje med andra regionala och kommunala styrdokument så tar denna revidering därför sikte på 2050 istället, säger Nicholas Nikander, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor (L), Huddinge kommun. 

– Det har varit en utmaning att formulera mål som är tillräckligt tydliga för att fungera som styrande samtidigt som de måste fungera över tid i en värld som ständigt förändras, men jag tycker att vi har lyckats bra, säger Nikander.

Invånarna bidrar med synpunkter
Det första steget i revideringen har varit att omarbeta målbilden så att den fångar den aktuella politiska viljan och samtidigt sträcker sig till 2050. Målbilden har arbetats fram med politiska representanter från kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Under sommaren och hösten har invånare, besökare och de som verkar i Huddinge bidragit med synpunkter och kunskap genom medborgardialog med nära 600 svarande. 

Det här är förslagen till mål för samhällsbyggnad:

  • Ett levande och växande Huddinge
  • Ett Huddinge i samspel med naturen
  • Ett Huddinge som håller ihop
  • Ett Huddinge med minskad klimatpåverkan

Minskad påverkan på klimatet

– Vi föreslår att Huddinge ska fortsätta växa. Med det nya förslaget blir det ännu tydligare var merparten av utbyggnaden ska ske. Att utvecklingen ska ske med minskad påverkan på klimatet och på ett sätt som håller ihop kommunen både fysiskt och socialt är också centralt, säger översiktsplanerare Sara Nordenskjöld som projektleder arbetet med revideringen.

Alla kan tycka till

Efter att beslutet om inriktningen och mål är taget fortsätter arbetet med att ta fram ett planförslag. I juni 2021 planeras för att planen går på samråd och då blir det möjligt för alla att tycka till om förslaget.

– Då fortsätter vi att ta hjälp av den värdefulla kunskap vi samlat in genom medborgardialogen. Naturreservaten, sjöarna, våra kulturmiljöer och lokala centrum är exempel på platser som många har starka band till, säger Nordenskjöld.

Total
0
Shares