Radonmätning på arbetsplatsen – enkelt att göra själv

Det är viktigt att göra radonmätning på arbetsplatser eftersom höga nivåer av radon kan leda till lungcancer. Radon är den främsta orsaken till lungcancer efter rökning och därför är det viktigt att mäta radonhalten i hus och byggnader och vidta åtgärder för att minska exponeringen av höga nivåer. Arbetsgivaren är skyldig att mäta och känna till arbetsplatsens radonhalter.

Radon är en osynlig, luktfri och smaklös gas som kan tränga in i byggnader genom exempelvis sprickor i grunden. Radonhalten mäts i Becquerel (Bq/m3). I bostäder och i lokaler för allmänna ändamål gäller gränsvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten. 

Radonmätning

Det är enkelt att göra en radonmätning på arbetsplatsen själv. Radonmätare för långtidsmätningar finns att köpa/beställa hos ackrediterade företag specialiserade på radon. En långtidsmätning är det säkraste sättet att mäta radon på och ger ett tillförlitligt årsmedelvärde. Radonhalten på en arbetsplats ska mätas under minst två månader mellan 1 oktober och 30 april. Det är viktigt att radonmätningen följer Strålsäkerhetsmyndigheten metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatsen. I metodbeskrivningen finns beskrivet hur radonhalten ska mätas för att kunna jämföras med Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärde och med Socialstyrelsens riktvärde för radon i lokaler för allmänna ändamål. Om årsmedelvärdet under arbetstid överstiger den nationella referensnivån måste arbetsgivaren vidta åtgärder för att minska radonhalten. Från 1 juli 2018 började en ny strålskyddslag med nya föreskrifter gälla. Detta innebär att det ställs nya krav på arbetsgivare med arbetsplatser där radonhalten överstiger gränsvärdet på 200 Bq/m3.

Ny metodbeskrivning

En ny förbättrad metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser började gälla den 1 oktober 2021. Den nya metodbeskrivningen för mätning av radon på arbetsplatser ersätter den befintliga från 2004. 

Här går det att beställa radonmätare.

Relaterade länkar
Radonmätning Tyskland – Radonmessen DeutschlandTotal
0
Shares