Sanering av radon

Vid behov av att minska en hög radonhalt genomförs en radonsanering, vilket inleds med en radonbesiktning för att identifiera källan till radonet och välja lämpliga åtgärder. Nedan presenteras några av de vanligaste metoderna för radonsanering.

En radonbesiktning innefattar en noggrann undersökning av huset och dess konstruktion för att få en tydlig bild av hur radonet tränger in och kan avlägsnas. Ventilationssystemet granskas, eventuella läckor söks och strålning från byggnaden mäts. Efter genomgången får man information om vilka åtgärder som behövs för att åtgärda problemen. Radonsanering kan utföras på olika sätt beroende på varifrån radonet kommer.

Vid radon i byggmaterial krävs ökad luftomsättning genom installation eller förbättring av ventilationssystemet.

Vid radon i hushållsvattnet måste vattnet luftas innan det används i huset.

Vid radon från marken kan sanering utföras med hjälp av radonsug, radonbrunnar eller tätningar.

Efter en radonsanering är det viktigt att genomföra en ny radonmätning (kallad kontrollmätning) för att säkerställa att radonhalterna har minskat och att saneringsåtgärderna har gett önskat resultat.

Radon är en radioaktiv gas som saknar lukt, färg och smak. De flesta människor exponeras för radon främst i sina hem, där vi spenderar mycket av vår tid. Exponering kan också förekomma på arbetsplatser. Utan en mätning är det omöjligt att veta radonhalten i ett hus. Radonhalten mäts i enheten becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m³). Långvarig exponering för förhöjda radonhalter ökar risken för lungcancer. Enligt svenska myndigheter orsakar radon ungefär 500 fall av lungcancer i Sverige varje år, vilket gör det till den näst största orsaken till lungcancer efter rökning. En enkel radonmätning är ett kraftfullt verktyg för att upptäcka radonhalten och förebygga lungcancer.

Radonmätningar i villor och radhus utförs under eldningssäsongen, det vill säga från oktober till och med april. Mätningen bör pågå i minst 60 dagar (en långtidsmätning).

Det rekommenderas att mäta radonhalten vid husköp, vid nybyggnation, vid renoveringar eller ändringar i ventilationssystemet eller om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen.

En långtidsmätning ger ett pålitligt årsmedelvärde, en korttidsmätning ger bara en indikation på om det finns en problematisk radonhalt. Radon kan också förekomma i nybyggda bostäder, vilket gör en radonmätning viktig vid slutbesiktning. Det enda sättet att få exakt information om radonhalten är genom mätning.

Total
0
Shares